Fundacja Rozwoju Informatyki (Foundation for Information Technology Development) jest organizacją non-profit, której celem jest propagowanie w społeczeństwie technologii informacyjnych i ich zastosowań. W szczególności pozyskuje fundusze na wspieranie działalności badawczo-rozwojowej oraz wspomaganie informatycznych instytucji edukacyjnych. Fundacja jest także organizatorem seminariów, szkoleń i konferencji informatycznych.

 

FRI została założona w roku 1991 przez grupę pracowników Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczącym Rady Fundacji jest pan profesor Jan Madey. W zakresie spraw naukowych i technicznych Fundacja korzysta z wiedzy i doświadczeń ekspertów z Instytutu Informatyki oraz innych ośrodków akademickich.

 

Fundacja sponsorowała szereg projektów i przedsięwzięć naukowych we współpracy z krajowym i zagranicznymi instytucjami naukowymi włączając w to Polską Akademię Nauk, Uniwersytet Warszawski, CNRS, IIASA, uniwersytety w Bordeaux, Edynburgu i w Linköping. Pozyskała także granty z Microsoft Research, US Office of Naval Research oraz Komisji Europejskiej.

 


 

Fundacja Rozwoju Informatyki (Foundation for Information Technology De­velopment) is a non-profit organization for promotion of information technology and its use in society. Specifically, it raises funds for sponsoring research and development activities and supporting academic educational institutions. It also organizes seminars, courses and conferences within its general scope.

 

FITD was founded in 1991 by a group of staff members of the Institute of Informatics of Warsaw University. The present Chairman of the Board of Foundation is Professor Jan Madey. In scientific and technical matters the Foundation relies on experts from the faculty of the Institute of Informatics and other academic institutions.

 

The Foundation has sponsored a number of scientific projects and activities in cooperation with domestic and foreign academic institutions, including Polish Academy of Sciences, Warsaw University, CNRS, IIASA, University of Bordeaux, University of Edinburgh and University of Linköping. It has also won grants from Microsoft Research, US Office of Naval Research and the Commission of the European Communities.